De Bijbel met Oude en Nieuwe Testament en leesrooster is on-line te lezen, maar ook gratis te downloaden. Het bevat een beknopte bewerking van de Statenvertaling van de bijbel, editie 1750; die vertaling bevindt zich in het gebied van het public domain.
Deze bewerking in digitale vorm, met de verwijzingen en de aantekeningen blijft in dit domain. Download en gebruik van deze beknopte bewerking van de statenvertaling van de bijbel is dan ook gratis.

De bewerking
Oude, maar wel begrijpelijke uitdrukkingen zijn zo veel mogelijk gehandhaafd.
Niet meer gangbare of zelfs onbegrijpelijke begrippen zijn zo goed mogelijk vervangen.
4de naamvalsuitgangen werden aangepast. 2e naamvalsuitgangen teruggedrongen; staande uitdrukkingen zoals 'vreze des Heeren' bleven ongewijzigd.
Gepoogd is ook om het taal- en schrijfeigen van de vertaling 1750 zo veel mogelijk intact te laten.
Bij de bewerking werd vergeleken met de King James Version (1612), de Engelse vertaling van de Peshitta (ca 200 n Chr), de American Standard Version (1901) en diverse andere vertalingen. Ook werden o.m. de commentaren van A. Clarke (19e eeuw), J. Gill(18e eeuw) en Ellicot (19e eeuw) geraadpleegd.

De toelichting
1. cursieve tekst: deze tekst staat niet in de grondtekst, maar is ter verduidelijking bijgevoegd. Voorbeeld van zo een, cursief geplaatste tekst:
Luk 16:6 ..... En hij zei tot hem: Neem de overeenkomst in uw handschrift, en nederzittende, schrijf haastig vijftig.
2.Tooltips geven verwijzingen aan en worden zichtbaar door de muis over de cursieve tekstvers-aanduiding te bewegen. Tooltips en aantekeningen (zie 3. hierna) zijn niet bedoeld om een uitvoerige "onderbouw" te geven van het betreffende vers, maar veeleer als een bezinning op dat vers.
3. Aantekeningen zijn met een *) aangegeven en worden zichtbaar door op dat teken te klikken. U komt weer terug bij het betreffende vers door op de groene pijlpunt te klikken of op de pijl-terug van uw browser. (Over browser gesproken: u kunt door het aanklikken van functietoets F11 het tekst-gedeelte aanzienlijk vergroten.) Deze aantekeningen beogen niet meer dan de aandacht te vestigen op hetgeen oorspronkelijk bedoeld kan zijn.

mei 2015.
dec 2015: 2 rubrieken toegevoegd.
Tekst toegevoegd aan de tekstverwijzingen in de tooltips.
sept 2016: versie 2.0; proeflezingen beŽindigd.

Bijbel-2015.org
God alleen de eer.